Zapraszamy uczniów klas IV – VII do udziału w XV DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE

„zDOLNY ŚLĄZACZEK” - blok polonistyczno – matematyczny.

• Eliminacje szkolne odbędą się 11 października 2017 r. (środa).
• Konkurs ma formę pisemną. Jest bezpłatny. Trwa 60 minut.
• Zakres materiału znajduje się na stronie internetowej organizatora konkursu: http://zdolnyslazak.dodn.dolnyslask.pl w zakładce REGULAMIN.

UWAGA!
Warunkiem przystąpienia ucznia do „zDolnego Ślązaczka” jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych ucznia biorącego udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełnione oświadczenie (dostępne u nauczycieli języka polskiego) należy oddać do 6 października 2017.

1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu.

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VII. Uczestniczą w nim wszyscy uczniowie szkoły.

3. Cele konkursu:
    - podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
    - wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
    - dbałość o piękno języka polskiego,
    - kształtowanie umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy.

4. Konkurs jest organizowany w następujących etapach:
    I etap: październik 2017 r.
    II etap: grudzień 2017 r.
    III etap: luty 2018 r.
    IV etap: kwiecień 2018 r.
    V etap: czerwiec 2018 r. (finał konkursu).

Więcej szczegółów najduję sie TUTAJ

Ogólne założenia Ligi Klas 4-7

1. Celem Ligi Klas jest integracja zespołów klasowych poprzez wspólne działania, po to by:
    • utrwalać nawyki właściwego zachowania,
    • aktywizować uczniów do działań na rzecz szkoły,
    • wzmacniać postawy identyfikowania się ze szkołą,
    • angażować uczniów w życie szkoły i pracę Samorządu Uczniowskiego,
    • poprawiać wyniki w nauce i zachowaniu,
    • integrować środowisko szkolne.

2. Koordynatorami Ligi Klas są: K. Froch i J. Purcelewska.

3. Liga Klas rozgrywana jest w klasach 4-7.

4. Liga Klas trwa od 1 października do 31 maja.

5. Konkursy w ramach Ligi Klas:

    a) są przeprowadzane na wszystkich poziomach klas 4-7 w takiej samej ilości;

    b) terminach ich przeprowadzenia, organizatorzy i wychowawcy, będą informować uczniów z tygodniowym wyprzedzeniem, a harmonogram będzie dostępny na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy Ligi Klas;

    c) liczbę punktów w konkursach przyznaje komisja konkursowa poziomami klas: 4, 5, 6, 7:
        • 1 miejsce = 5 punktów,
        • 2 miejsce = 3 punkty,
        • 3 miejsce = 1 punkt;

    d) punkty za poszczególne konkursy przyznają ich organizatorzy, którzy na bieżąco przekazują koordynatorom Ligi Klas informację o zdobytych miejscach 1-3 dla poziomów klas 4-7;

    e) konkursy organizowane są przez koordynatorów Ligi Klas oraz chętnych nauczycieli, którzy zgłoszą swój konkurs przed zatwierdzeniem regulaminu Ligi Klas na dany rok szkolny;

    f) harmonogram konkursów:
        • PAŹDZIERNIK,
        • GRUDZIEŃ,
        • LUTY,
        • MARZEC,
        • MAJ.

6. Wystrój klas:

    a) klasa zobowiązania jest do przygotowania 3 gazetek w swojej klasie;

    b) harmonogram gazetek organizowanych w ramach Ligi Klas:
        LISTOPAD – JESIEŃ (oceniana w pierwszym tygodniu listopada),
        STYCZEŃ – ZIMA (oceniania w pierwszym tygodniu stycznia),
        KWIECIEŃ – WIOSNA (oceniana w pierwszym tygodniu kwietnia);

    c) gazetki sprawdzane są przez 3-osobową komisję;

    d) brak gazetki oznacza odjęcie 5 punktów oraz wyznaczenie kolejnego terminu do jej wykonania.

7. Co miesiąc sprawdzamy liczbę spóźnień, pochwał i uwag oraz ocen z zachowanie. Dane te powinny zostać przekazana przez wychowawcę poprzez dziennik elektroniczny w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia każdego następnego miesiąca. Brak informacji w wyznaczonym terminie oznacza brak punktów dla klasy.

8. Obuwie zmienne będzie sprawdzane w sezonie jesienno-zimowym, w zależności od pogody (od października do kwietnia/maja). Uczniowie powinni zmieniać obuwie od dnia, w którym zostanie to ogłoszone przez Dyrekcję Szkoły. Klasy nie będą informowane, w którym dniu obuwie będzie sprawdzane w ramach Ligi Klas.

9. Zeszyty wychowawcze będą sprawdzane od października do maja. Klasy nie będą informowane, kiedy będą one sprawdzane.

10. Po 1 semestrze sprawdzamy ogólną średnią klasy oraz liczbę godzin nieusprawiedliwionych.

11. Za gazetkę, zachowanie, ogólną średnią klasy po 1 semestrze oraz pochwały klasy mogą otrzymać od 0 do 16 punktów:

1 miejsce = 16 punktów,
2 miejsce = 15 punktów,
3 miejsce = 14 punktów,
4 miejsce = 13 punktów,
5 miejsce = 12 punktów,
6 miejsce = 11 punktów,
7 miejsce = 10 punktów,
8 miejsce = 9 punktów,
9 miejsce = 8 punktów,
10 miejsce = 7 punktów,
11 miejsce = 6 punktów,
12 miejsce = 5 punktów,
13 miejsce = 4 punkty,
14 miejsce = 3 punkty,
15 miejsce = 2 punkty,
16 miejsce = 1 punkt.

12. Klasa otrzymuje punkty ujemne za brak:
    • obuwia zmiennego,
    • zeszytów wychowawczych,
    • gazetki,
oraz otrzymane uwagi.

13. Aktualne wyniki Ligi Klas będą udostępnione uczniom na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej szkoły do dnia 15 każdego następnego miesiąca.

14. Końcową klasyfikację ogłaszają koordynatorzy Ligi Klas po podliczeniu wszystkich miesięcznych akcji i konkursów podczas Dnia Sukcesu.

15. Zwycięska klasa zostaje nagrodzona na koniec roku szkolnego.

Nagrody:
I miejsce – ZOO – Afrykarium + lody
II miejsce – kręgle + lody
III miejsce – kino

Dopuszcza się zamianę nagród przy zachowaniu tej samej wartości cenowej.

 

Zapraszamy uczniów klas 4-7 do udziału w konkursie.

Regulamin konkursu http://www.zdolnyslazaczek.wsf.edu.pl..

Warunkiem udziału ucznia w konkursie jest dostarczenie podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego zgody koordynatorowi konkursu p. Klaudii Froch do 6 października 2017 r.

KONTO RADY RODZICÓW:     98 1020 5226 0000 6102 0433 7366

Wpłaty na potrzeby szkolne uczniów SP 20, uchodźców z Ukrainy
Konto Rady Rodziców SP20:    32 1020 5226 0000 6102 0492 6277
dla wpłat spoza granic Polski - kod SWIFT - BPKOPLPW
 

KONTO ŚWIETLICA:                58 1020 5226 0000 6702 0492 6194

KONTO KSERO:                       54 1020 5226 0000 6102 0492 6269

Uwaga Rodzice/Opiekunowie!
Dotyczy basenu dla klas III w roku szkolnym 2017/2018.

Wkrótce rozpoczna sie zajęcia na basenie w Szkole Podstawowej nr 50 przy ulicy Czeskiej 38 we Wrocławiu.

Grupy liczą po 30 osób. Listy z podziałem na poszczególne grupy znajdują się u wychowawców klas według następującego podziału:

Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 17:00 – 17: 45
Poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 17:50 – 18:35

Na pierwsze zajęcia prosimy o doniesienie zgody Rodziców/Opiekunów prawnych dotyczącej uczestnictwa dziecka na zajęciach basenowych w SP 50.

W celu umożliwienia Państwu ewentualnych zmian terminów lub godzin basenowych utworzyliśmy bank wymiany informacji ( tablica tryptyk niebieska znajduje się na parterze w holu nowej szkoły).

Prosimy o zamieszczanie informacji na tablicy wg następującego wzoru:

„Zamienię basen z poniedziałku godz. 17:00 – 17:45 na czwartek godz. 17:00 – 17:45 . Podaję numer kontaktowy…………………………”

Informujemy również, że na basen w czwartek w godz. 17:50-18:35 posiadamy 13 wolnych miejsc ( ewentualne przepisanie dziecka proszę zgłaszać do sekretariatu szkoły).

O terminie rozpoczęcia zajęć zostana Państwo poinformowani niezwłocznie po otrzymaniu informacji ze Szkoły Podstawowej nr 50.

Dyrekcja szkoły

Uwaga !

Podręczniki do klas 1 - 7 są za darmo (oprócz religii).

Do oddziału zerowego należy zakupić wszystkie podręczniki.

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2017-2018

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice


Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w Szkole Podstawowej
nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu, odbędzie się 4 września 2017 r. według następującego harmonogramu:


kl. 0,1,2       - godzina 8:30
kl. 3             - godzina 9:15
kl. 4             - godzina 10:00
kl. 5-7          - godzina 11:00


W tym dniu zaplanowane są spotkania uczniów z Wychowawcami klas poświęcone omówieniu organizacji pracy w nowym roku szkolnym. Zajęcia edukacyjne rozpoczniemy 5 września 2017 r.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

UWAGA CHÓRZYŚCI !!!!!!!
Próba chóru do uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego
odbędzie się we wtorek 29 sierpnia o godz. 10:00 w sali 31

 

Strona 60 z 66