1. Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 20 imienia Orła Białego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp20.wroc.pl.

  • Data publikacji strony internetowej: 2016-11-02
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa placówki jest w przeważającej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych. Szkoła dokłada starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Niezgodności:

  • część z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF. 
  • część informacji przedstawiono jedynie w formie graficznej. 
  • część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego. 
  • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki. 
  • brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2022-03-28 r.

W Szkole Podstawowej nr 20 imienia Orła Białego przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz wykorzystano dokument:
-  Lista kontrolna do samodzielnego badania dostępności cyfrowej strony internetowej i jej zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - opracowany przez: Wydział Dostępności Cyfrowej; Centrum GovTech Polska, Warszawa, 2021
jak rownież skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test ‒ European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa: www.sp20.wroc.pl spełnia wymagania w 95%.

Udogodnienia:

• linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
• zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
• strona dostosowuje sie do rozmiarów okna przegladarki oraz rozdzielczości monitora.
• linki do podstron i artukułów są podświetlane
• teksty na stronie są zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności (powiększanie czcionki, duży kontrast itp).
• strona umożliwia korzystanie ze skrótów klawiaturowych w przegladarce
 

Dostępność architektoniczna 

Budynek
Budynek szkoły jest w całości dostępny dla osób z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich oraz rodziców z wózkiem dziecięcym, przy czym do części pomieszczeń umożliwiony jest dostęp alternatywny. Główne wejście do szkoły nie posiada możliwości wejścia dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Wejście boczne posiada możliwość wejścia osób z niepełnosprawnością ruchową.

Stara część szkoły oraz wejście główne
Wejście główne do budynku znajduje się od ulicy Kamieńskiego 24. Do wejścia prowadzą schody. Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego zlokalizowana jest na 4 poziomach (piwnica, parter, I i II piętro). W starej części szkoły, dostępnej wejściem głównym, nie ma windy i podjazdu dla wózków, znajdują się tam tylko schody. W starej części szkoły w pomieszczeniach administracyjnych i salach lekcyjnych znajdują się progi, uniemożliwiające samodzielne dostanie się do pomieszczeń. Do sal lekcyjnych, w przypadku pojawienia się ucznia z niepełnosprawnością ruchową, będą dostawiane rampy umożliwiające wjazd do pomieszczenia – dostęp alternatywny. Do budynku głównego prowadzą również wejścia boczne.
Drzwi wejściowe główne są jednoramienne, aluminiowe, drzwi wejściowe od boiska są dostępne dla uczniów i nauczycieli, jednoramienne, drewniane . Brak oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.

Nowa część szkoły i wejście boczne
Wejście boczne do budynku znajduje się od ulicy Kamieńskiego 24, w nowej części szkoły, na lewo od wejścia głównego, stojąc odwróconym twarzą do wejścia głównego . Do wejścia prowadzą schody, oraz podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich i rodziców z wózkiem dziecięcym. W nowej części szkoły znajduje się winda, która umożliwia przemieszczanie się między piętrami w nowym budynku. Między nową i starą częścią budynku znajdują się drzwi, umożliwiające przejście/ przejazd z nowej części szkoły do starej części szkoły. Drzwi wejściowe do nowej części szkoły są jednoramienne. Cała nowa część szkoły dostępna jest dla osób na wózkach inwalidzkich i rodziców z wózkiem dziecięcym.

Portiernia
Portiernia znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego, można się do niej dostać zarówno wejściem głównym, jak i wjeżdżając od strony nowego budynku szkoły. W przypadku wjazdu od strony podjazdu dla wózków w nowej części szkoły, w połowie korytarza trzeba wjechać w prawo, przez drzwi łączące obie części szkoły i w połowie korytarza, po prawej stronie znajduje się portiernia. Na portierni pełniony jest dyżur pań woźnych, dostępnych w godzinach otwarcia szkoły.

Sekretariat
Sekretariat znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego. Na wejściu do sekretariatu znajduje się próg uniemożliwiający samodzielny wjazd wózkiem inwalidzkim. Zastosowano dostępność alternatywną: w celu wjazdu do sekretariatu, proszę wcześniej zwrócić się do woźnej, dyżurującej na portierni, o pomoc pracownika gospodarczego w dostaniu się do pomieszczenia sekretariatu.

Winda
W budynku znajduje się winda dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz rodziców z wózkiem dziecięcym. Przyciski windy przywołujące oraz sterujące są opisane alfabetem Braille’a, oraz są wytłoczone. Przycisk alarmowy jest oznaczony wytłoczonym dzwonkiem. Do windy można się dostać od wejścia bocznego, idąc na wprost do rozszerzenia korytarza. Winda znajduje się po lewej stronie . Osoby z klaustrofobią mogą odczuwać dyskomfort podczas przebywania w windzie.

Pomieszczenia administracyjne
W nowej części szkoły, pomieszczenia administracyjne są dostępne dla osób na wózkach, w starej części szkoły, ze względu na progi, dostęp alternatywny: pomoc pracownika gospodarczego, po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby u pani woźnej na portierni. Pokoje z numeracją są oznaczone tabliczkami stanowiskowymi oraz numerem pomieszczenia. Na drzwiach pomieszczeń administracyjnych zastosowano oznaczenia kontrastowe dla osób słabowidzących. Pomieszczenia administracyjne znajdują się: w starej części szkoły na parterze po prawej stronie od wejścia głównego do szkoły, w nowej części szkoły na końcu korytarza idącego od wejścia bocznego z platformą dla wózków. Brak opisów pomieszczeń alfabetem Braille’a.

Pomieszczenia sanitarne
Toalety na każdym piętrze, zarówno w starej, jak i nowej części szkoły, są dostępne i dostosowane dla osób z niepełnosprawnością, oznakowane standardowo, w każdej toalecie jest przestrzeń manewrowa oraz przestrzeń do transferu bocznego. Przybory sanitarne wyposażono w uchwyty ułatwiające korzystanie.

Miejsca parkingowe
Przed głównym wejściem do budynku od ul. Kamieńskiego wyznaczono dwa miejsca parkingowe, nie są oznaczone jako miejsca dla osób z niepełnosprawnością.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Możliwość wejścia do budynku Szkoły z psem asystującym nie zwalnia osoby z niepełnosprawnością z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba z niepełnosprawnością nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca, oraz prowadzenia go na smyczy.

Dostosowania
Informacje głosowe, pętle indukcyjne, pochylnie, platformy – niedostępne.
Posadzki antypoślizgowe – niedostępne.
Oznaczenia kontrastowe lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących – dostępne na oznaczeniach pomieszczeń administracyjnych i toalet.

Schody
Główna klatka schodowa, w starej części szkoły, znajduje się obok wejścia głównego. Schody wyposażone są w poręcze, usytuowane po prawej i lewej stronie. Nowa część szkoły posiada dwie klatki schodowe: jedna przy wejściu bocznym do nowej części szkoły, druga na końcu budynku nowej części szkoły. Schody wyposażone są w poręcze, usytuowane po prawej i lewej stronie. Osoby z lękiem wysokości mogą odczuwać dyskomfort na schodach.

Dojazd
Budynek Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego, znajduje się przy ul. Kamieńskiego 24 we Wrocławiu . Dojścia piesze są od ulicy Kamieńskiego. Przejścia dla pieszych, w bliskiej odległości od szkoły, nie posiadają sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej. Dojazd możliwy samochodem osobowym z opcją skorzystania z parkingu ( 3 miejsce parkingowe dla rodziców).
Najbliższe przystanki autobusowe znajdują się w odległości 200 m.
Najbliższe przystanki tramwajowe znajdują się w odległości 300 m

Obsługa osób słabosłyszących
Obsługa osób słabosłyszących / niesłyszących tylko i wyłącznie pisemnie.
Brak dostępnej natychmiastowo możliwości obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym. Możliwość taka istnieje jako dostępność alternatywna, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby w sekretariacie szkoły, z trzydniowym wyprzedzeniem.

 

Załaczniki:

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

2. Postępowanie skargowe dotyczące braku dostępności

 I. DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA, ORAZ  INFORMACYJNO- KOMUNIKACYJNA

 Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696):

Art. 29. Każdy, bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować podmiot publiczny o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, o których mowa odpowiednio w art. 6 pkt 1 lub 3, tego podmiotu.

Art. 30. 1. Osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

Wniosek o zapewnienie dostępności w zakresie architektonicznym, lub informacyjno- komunikacyjnym jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

Jeżeli zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności, nie jest możliwe w tym terminie, podmiot niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.

W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub prawnych, podmiot publiczny niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, co nie zwalnia podmiotu publicznego z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego.

W przypadku gdy podmiot nie zapewnił wnioskodawcy dostępności w wyżej podanych terminach
– wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności.

IIDOSTĘPNOŚĆ CYFROWA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH

 

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r poz. 848):

Art. 18. 1. Każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2, oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1, albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7.

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej jest wnoszony do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związane żądanie zapewnienia dostępności zawarte we wniosku.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego nie może nastąpić w tym terminie, podmiot publiczny niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub wskazanego elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, wskazanych w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do podmiotu publicznego skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Wnioski o zapewnienie dostępności, oraz formularze informujące o braku dostępności, dotyczące Szkoły Podstawowej nr 20 we Wrocławiu, można składać w następujący sposób:

  • Drogą pocztową na adres: Szkoła Podstawowa nr 20 im. Orła Białego, ul. H. M. Kamieńskiego 24, 51-124 Wrocław,
  • Drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności, zwanej dalej „skargą”. Skargę wnosi się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni.

Załączniki:

- Formularz informujący o braku dostępności (wersja WORD, wersja PDF)

- wniosek o zapewnienie dostępności w zakresie architektonicznym, lub informacyjno- komunikacyjnym (wersja WORD, wersja PDF)

- wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej (wersja WORD, wersja PDF)