Dokumenty

Podstawowe wyposażenie ucznia klasy pierwszej


Procedury zachowania w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych

Procedura postępowania w przypadku zamachu terrorystycznego

Adresy do instytucji, w których można uzyskać bezpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną

Klauzule RODO


REKRUTACJA 


Informacja o ubezpieczeniu w roku szkolnym


- Statut Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego

- Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych ucznia w sprawie uczęszczania na lekcje religii, etyki

- Deklaracja rodziców/opiekunów prawnych ucznia w sprawie uczęszczania na zajecia wychowania do życia w rodzinie

Procedura kontroli realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

- Zasady uzyskiwania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

- Program Profilaktyczno-Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

- Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

- Umowa o świadczenie usług przez Oddział Przedszkolny w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

- Karta zapisu dziecka do Świetlicy Szkolnej

- Zasady dotyczące właściwego stroju i wyposażenia uczniów Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

- Zasady organizowania zajęć wyrównawczych i innych form pomocy specjalistycznej w Szkole Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu

- Zasady dotyczące zwalniania z zajęć religii i wychowania do życia w rodzinie

- Zasady udostępniania prac pisemnych

- Informacja o opłatach za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych

- Podanie o zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego

- Zwolnienie ucznia podczas trwania obowiązkowych zajęć lekcyjnych


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czytany 19604 razy