ALFIK

Alfik Humanistyczny odbędzie się 13 grudnia 2017.

Zgłoszenia do 22 listopada przyjmują polonistki.
Koszt – 8,50zł

Zapraszamy do udziału.

Drodzy Rodzice i Uczniowie klas IV – VII.
     Po zakończeniu bieżącego roku szkolnego 2017/2018, chcielibyśmy w szczególny sposób wyróżnić uczniów klas IV – VII, którzy swoją postawą oraz osiągniętymi wynikami w największym stopniu wpłyną na kształtowanie pozytywnego wizerunku Szkoły Podstawowej nr 20.
     W tym celu pragniemy zorganizować niezapomnianą dla dzieci atrakcję, jaką powinna być kilkudniowa wycieczka do Włoch. Trasa wycieczki wiedzie przez Wenecję, Padwę, Watykan, Asyż, z wypoczynkiem nad morzem. W Watykanie przewidziany jest udział w Audiencji Generalnej na Placu św. Piotra z Papieżem Franciszkiem.
     Zakładamy dofinansowanie do każdego ucznia w wielkości co najmniej w 50% .
     Z listą zakwalifikowanych uczniów, zapoznamy ich rodziców w drugiej połowie maja 2018 r., a następnie wyniki podamy do wiadomości społeczności szkolnej.
     Wytypowaniem uczestników zajmie się specjalnie powołana komisja złożona z pracowników szkoły.
     Kryteria wyboru uczniów, z którym rodzice zostali zapoznani podczas ostatniego spotkania z wychowawcą zostały zamieszczone na tablicy ogłoszeń naprzeciwko sekretariatu szkoły.
     
     Wszystkim Uczniom życzymy samych sukcesów i najwyższych osiągnieć dydaktycznych.


Wyjazd zakwalifikowanych uczniów nie jest obowiązkowy.

Dyrekcja szkoły

Wenecja, Padwa, Rzym, Watykan, Asyż, wypoczynek nad morzem

1 dzień (niedziela): wyjazd z Wrocławia o godz. 00.00, nocny przejazd przez Czechy, Austrię do Włoch. Przyjazd na parking do Punta Sabbioni w godz. przedpołudniowych, stąd wypłynięcie łodzią do Wenecji, zwiedzanie miasta: Plac i Bazylika Św. Marka, Most Rialto, Pałac Dożów, Most Westchnień, Kampanilla, spacer wzdłuż wąskich, malowniczych uliczek oraz wizyta na targu, czas wolny. Powrót łodzią na parking, przejazd do hotelu w miejscowości Lido di Jesolo, wypoczynek nad morzem, plażowanie, obiadokolacja, nocleg.

WIĘCEJ INFORMACJI PO KLIKNIĘCIU W OBRAZEK

wlochy

 

źródło obrazów: internet

Dyrekcja SP 20 im. Orła Białego
ogłasza konkurs na najładniejszą ozdobę świąteczną
(nadającą się do powieszenia na choinkę szkolną)
Uwaga! Nie używamy styropianowych gotowych elementów.

ozdoba

R  E  G  U  L  A  M  I  N      K  O  N  K  U  R  S  U

§1. Konkurs przeznaczony jest dla całej społeczności szkolnej.

§2. Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach wiekowych:

I - uczniowie oddziałów zerowych i klas 1;
II - uczniowie klas 2-3;
III - uczniowie klas 4-7;
IV - Rodzice uczniów SP 20 im. Orła Białego;
V - Pracownicy SP 20 im Orła Białego.

§3. S a m o d z i e l n a praca ucznia musi być wykonana na terenie szkoły. Rodzice, Pracownicy szkoły mogą swoją ozdobę wykonać poza terenem szkoły.

§4. Każdy uczeń/ osoba dorosła może oddać na konkurs tylko jedną pracę. Ozdoba musi posiadać zawieszkę, ponieważ będzie umieszczona na choince szkolnej.
Nie może być wykonana z gotowych elementów styropianowych!

§5. Zakwalifikowana do drugiego etapu praca, musi mieć przypiętą kartkę pobraną z sekretariatu szkoły (koniecznie!), ponieważ będzie na niej umieszczony numer oraz następujące dane:

a) Uczeń:
-imię i nazwisko dziecka;
-oddział;
-czytelny podpis nauczyciela/wychowawcy świetlicy lub innego pracownika szkoły, oświadczającego, że praca była wykonana przez ucznia samodzielnie na terenie placówki;
b) Rodzic:
-nazwisko i imię;
-oddział, do którego uczęszcza dziecko osoby oddającej pracę;
c) Pracownik szkoły:
-nazwisko i imię.

§6. I etap konkursu:
Uczniowie oddziałów klas 1-7 oraz „zerówek” wykonują prace w szkole. Następnie, w obecności wychowawcy, wybierają od 3 do 5 ozdób, kwalifikując je w ten sposób, do drugiego etapu. Wychowawca przypina, do każdej z nich, kartkę pobraną z sekretariatu szkoły. Podpisane prace przynosi do 5 grudnia 2017 r. do gabinetu wicedyrektorów. Ozdoby dostarczone po tym terminie, nie będą oceniane w drugim etapie.
Uwaga! Osoby dorosłe przekazują swoje prace bezpośrednio do sekretariatu szkoły- do 05.12.2017r.

II etap konkursu:
Komisja powołana przez Dyrekcję szkoły typuje najładniejsze prace do nagród. Oceniane będą przede wszystkim: estetyka wykonania, pomysł, oryginalność.

§7. Planowane ogłoszenie wyników - do 20 grudnia 2017r. Dla wykonawców najładniejszych prac (w każdej z pięciu kategorii wiekowych), Dyrekcja szkoły przewidziała nagrody, które zostaną wręczone na apelu motywacyjnym, w salach lekcyjnych lub w czasie zebrań.

 

Dyrekcja SP 20 im Orła Białego

Zapraszamy uczniów klas 2-7 do udziału
w Ogólnopolskim Konkursie Matematycznym
Alfik Matematyczny

Koszt uczestnictwa jednego ucznia w konkursie to 9 zł
(wymagana pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych).

Zapisy i wpłaty: klasy 2 i 3 u wychowawców, klasy 4-7 u nauczycieli matematyki.
Termin konkursu: 22 listopada 2017r.
Regulamin konkursu oraz bezpłatne arkusze konkursowe z lat ubiegłych dostępne są na stronie
www.jersz.pl
Koordynatorem konkursu w szkole jest pani Katarzyna Bednarek.

 

Zapraszamy serdecznie!

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VII do udziału w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Mitologicznej.
Celem olimpiady jest popularyzacja i poszerzanie wiedzy na temat wierzeń religijnych starożytnej Grecji i Rzymu.

Olimpiada zostanie przeprowadzona w dniu 14-11-2017 r.

Zgłoszenia przyjmują poloniści do 23-10-2017 r.
Koszt – 8,50zł.

Szczegóły na: www.olimpus.edu.pl/mitologia

Cele konkursu

1. Propagowanie umiejętności prawidłowego stosowania zasad interpunkcyjnych języka polskiego.
2. Zmobilizowanie uczniów do pracy nad rozwijaniem i doskonaleniem własnych kompetencji językowych.
3. Popularyzacja poprawnej pisowni w języku ojczystym.
4. Rozwijanie zainteresowania kulturą języka polskiego.
5. Poprawa efektywności kształcenia w szkole - podwyższenie wyników sprawdzianów, diagnoz, konkursów polonistycznych.

Nagrody
 
1. MISTRZOWIE INTERPUNKCJI otrzymają nagrody ufundowane przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu.
2. Nagrodzeni zostaną także WICEMISTRZOWIE INTERPUNKCJI.
3. Wyróżnieni uczniowie otrzymają również cząstkowe oceny celujące z języka polskiego.
 

Zapraszają organizatorzy konkursu

Joanna Szczepanek   – nauczycielka języka polskiego,
Magdalena Boberska – nauczycielka języka polskiego

MISTRZ INTERPUNKCJI regulamin 2017 18

Cele konkursu:
    • zdobywanie świadomości języka jako wartościowego i wielofunkcyjnego narzędzia komunikacji,
    • rozwijanie wiedzy o języku,
    • zachęcanie uczniów do zdobywania wiedzy z zakresu poprawnej polszczyzny i frazeologii
    • dbanie o poprawność własnych wypowiedzi,
    • dbanie o kulturę języka polskiego,
    • stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności i porównanie ich z umiejętnościami innych,
    • uczenie rywalizacji w miłej, przyjaznej atmosferze.

Adresaci konkursu:
Wszyscy uczniowie klas IV- VII.

Zwycięzca konkursu (osoba z najwyższą liczbą punktów) otrzymuje tytuł Mistrza Złotego Pióra oraz  nagrodę ufundowaną przez Dyrektora SP20.

Więcej informacji znajduje TUTAJ

Zapraszamy uczniów klas IV – VII do udziału w XV DOLNOŚLĄSKIM KONKURSIE

„zDOLNY ŚLĄZACZEK” - blok polonistyczno – matematyczny.

• Eliminacje szkolne odbędą się 11 października 2017 r. (środa).
• Konkurs ma formę pisemną. Jest bezpłatny. Trwa 60 minut.
• Zakres materiału znajduje się na stronie internetowej organizatora konkursu: http://zdolnyslazak.dodn.dolnyslask.pl w zakładce REGULAMIN.

UWAGA!
Warunkiem przystąpienia ucznia do „zDolnego Ślązaczka” jest zgoda rodziców/opiekunów prawnych ucznia biorącego udział w konkursie na przetwarzanie danych osobowych.
Wypełnione oświadczenie (dostępne u nauczycieli języka polskiego) należy oddać do 6 października 2017.

1. Konkurs jest organizowany przez Szkołę Podstawową nr 20 im. Orła Białego we Wrocławiu.

2. Konkurs jest skierowany do uczniów klas IV-VII. Uczestniczą w nim wszyscy uczniowie szkoły.

3. Cele konkursu:
    - podniesienie poziomu kompetencji ortograficznych,
    - wyrabianie nawyku stosowania reguł ortograficznych,
    - dbałość o piękno języka polskiego,
    - kształtowanie umiejętności stosowania w praktyce zdobytej wiedzy.

4. Konkurs jest organizowany w następujących etapach:
    I etap: październik 2017 r.
    II etap: grudzień 2017 r.
    III etap: luty 2018 r.
    IV etap: kwiecień 2018 r.
    V etap: czerwiec 2018 r. (finał konkursu).

Więcej szczegółów najduję sie TUTAJ

Strona 7 z 7