„ZAJĄC WIELKANOCNY”

Dyrekcja SP 20 im. Orła Białego ogłasza konkurs

na ozdobę wielkanocną -

ZAJĄC WIELKANOCNY”

R E G U L A M I N K O N K U R S U

§1.

Konkurs przeznaczony jest dla całej społeczności szkolnej.

§2.

Konkurs organizowany jest w pięciu kategoriach:

  • I kategoria - uczniowie „zerówek” i klas 1;

  • II kategoria - uczniowie klas 2-3;

  • III kategoria - uczniowie klas 4-6;

  • IV kategoria - Rodzice/Opiekunowie Prawni naszych uczniów;

  • V kategoria - Pracownicy SP 20;

§3.

S a m o d z i e l n a praca ucznia („ZAJĄC WIELKANOCNY”) musi być wykonana na terenie szkoły.

Rodzice/Opiekunowie prawni, Pracownicy mogą swoją pracę wykonać poza terenem szkoły.

§4.

Każdy uczeń/ osoba dorosła może oddać na konkurs tylko jedną pracę - zająca wielkanocnego.

§5.

Wymagany opis pracy - przypięta do pracy kartka, koniecznie pobrana z sekretariatu szkoły, ponieważ będzie na niej umieszczony numer:

a) w przypadku ucznia:

-imię i nazwisko dziecka;

-oddział, do którego dziecko uczęszcza;

-czytelny podpis nauczyciela, oświadczającego, że praca była wykonana przez ucznia samodzielnie ;

b) w przypadku Rodzica/Opiekuna Prawnego:

-nazwisko i imię;

-oddział, do którego uczęszcza dziecko osoby oddającej pracę;

c) w przypadku Pracownika szkoły:

-nazwisko i imię.

§6.

I etap konkursu

Dotyczy uczniów:

Wszystkie dzieci wykonują zająca wielkanocnego. Każdy oddział klasy 1-6 oraz „zerówek” przekazuje 6 wytypowanych przez uczniów oraz wychowawcę danego oddziału prac konkursowych, które wezmą udział w 2 etapie.

Prace te należy dostarczyć do sekretariatu szkoły - do dnia 31 marca 2017r. Ozdoby dostarczone po tym terminie nie będą oceniane w drugim etapie.

§7.

II etap konkursu

Dyrekcja szkoły wybierze 3 najładniejsze prace z każdego oddziału danej klasy oraz z oddziałów przedszkolnych. Następnie z tych prac, wytypuje te, które zostaną nagrodzone. Pod uwagę będzie brana: estetyka wykonania, pomysł, oryginalność pracy.

Uwaga! Osoby dorosłe przekazują swoje prace bezpośrednio do sekretariatu szkoły - do 31.03.2017r.

§8.

Wszystkie prace uczniów, przekazane przez wychowawców do 2 etapu konkursu oraz prace osób dorosłych będą zaprezentowane na terenie szkoły.

§9.

Ogłoszenie wyników planujemy przed świętami wielkanocnymi, jeżeli nie wystąpią nieprzewidziane okoliczności powodujące przesunięcie tego terminu. Dla wykonawców najładniejszych prac (w każdej z pięciu kategorii), Dyrekcja szkoły przewidziała nagrody. Zostaną one wręczone na najbliższych (po konkursie) apelach porządkowych klas 1- 6. Dzieciom z oddziałów zerowych zostaną wręczone w salach lekcyjnych.

Dyrekcja SP 20 im Orła Białego


 

Czytany 875 razy